Actualitat

iGenium18 – 1. Infraestructures.

L’enginyeria de les infraestructures

Pere Macias, coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya exposa que les rodalies ferroviàries són “un requeriment per a la sostenibilitat metropolitana” atès el “fort increment de la demanda al conjunt del sistema del transport públic col·lectiu de la RMB, assolint els 1000 milions d’usuaris/any”. Segons les dades de l’enquesta de mobilitat en dia feiner RMB del 2017 a Barcelona hi ha més desplaçaments de connexió que no pas interns de la ciutat. La importància de Rodalies com a element clau per a la sostenibilitat metropolitana queda evidenciada per altres dades:

  • En els desplaçaments interns i de connexió a Barcelona ciutat en transport públic el mitjans ferroviaris són majoritaris i representen un 55,5% i un 82,9% respectivament
  • En els fluxos interns a Barcelona en transport públic l’autobús té una quota d’ús del 41,6%
  • El cotxe és el mitjà de vehicle privat més utilitzat en els desplaçaments connectius amb Barcelona, amb una quota del 81,1%
  • La xarxa de Rodalies té 515,8 quilòmetres, 119 estacions i 113 milions d’usuaris, que ha experimentat un creixement del 4,8%.
Rodalies

Josep Mª Rovira, secretari general de FERRMED, mostra la importància del corredor mediterrani com a mitjà de transport de mercaderies al servei de l’economia sostenible. “Significa una oportunitat única per a que el sud de la França i bona part de l’Estat espanyol es converteixin en una gran plataforma logística del Sud d’Europa”. Rovira assegura que “les línies ferroviàries del Corredor Mediterrani, amb les accions previstes en l’Estudi Global que hem fet i amb les propostes de FERRMED, admeten sobradament el 35% del tràfic terrestre total i poden absorbir sense problemes un balanç de tràfic marítim Nord-Sud del 65÷35% (i àdhuc del 60÷40)”. De les inversions ferroviàries a Catalunya que caldria realitzar en el curt termini (2020) Rovira n’ha destacat: completar el corredor mediterrani amb línies convencionals en ample de via internacional i trens de mercaderies de 750 m (passatgers i mercaderies); fer les connexions amb els Ports de Barcelona i Tarragona i amb tots els polígons industrials i terminals multimodals per a mercaderies; connexió xarxa Rodalies amb l’Aeroport de Barcelona – El Prat (passatgers).

Josep Maria Rovira

Mikel Borrás, Innovation Project Manager del Grup IDP, ha explicat les característiques bàsiques del projecte europeu de recerca i desenvolupament Hermes. Hermes té per objecte l’optimització del disseny per a la fabricació d’un nou vagó de tren de mercaderies que a més farà servir nous materials i recobriments per poder augmentar el factor de càrrega i al qual es dotarà també de sistemes de monitorització. Un cop fabricat a Suècia es traslladarà a Barcelona i serà incorporat a la xarxa ferroviària europea, facilitant així l’accés al Corredor Mediterrani i permetrà traslladar més tones de producte entre les mines de Súria, situades a la província de Barcelona, i el Port de Barcelona, tot això amb un cost logístic menor. També inclou una nova instal·lació de càrrega i descàrrega de producte de manera que s’optimitzi el transport de més quantitat.

IDP

Raül González, responsable d’Infraestructures Connectades de Cellnex, explica que la mobilitat urbana adquireixen gran rellevància conceptes com ecosistema col·laboratiu, propietat i control del vehicle, car sharing i la revolució de la conducció autònoma. En aquest context, l’evolució de la mobilitat passa per definir i implementar clarament l’automatització, la cooperació i el future mobility en diferents fases fins a l’any 2045. L’entreteniment dels passatgers, el teletreball i els primers serveis als conductors i una experiència immersiva seran alguns dels reptes als que caldrà fer front.

cellnex-dwnl


La ingeniería de las infraestructuras

Pere Macias, coordinador del Plan de Cercanías de Cataluña, expone que las cercanías ferroviarias son “un requerimiento para la sostenibilidad metropolitana” dado el “fuerte incremento de la demanda en el conjunto del sistema de transporte público colectivo de la RMB, alcanzando los 1.000 millones de usuarios / año”. Según los datos de la encuesta de movilidad en día laborable RMB de 2017 en Barcelona hay más desplazamientos de conexión que no internos de la ciudad. La importancia de Cercanías como elemento clave para la sostenibilidad metropolitana queda evidenciada por otros datos:

  • En los desplazamientos internos y de conexión en Barcelona ciudad en transporte público los medios ferroviarios son mayoritarios y representan un 55,5% y un 82,9 % respectivamente
  • En los flujos internos en Barcelona en transporte público del autobús tiene una cuota de uso del 41,6%
  • El coche es el medio de vehículo privado más utilizado en los desplazamientos conectivos con Barcelona, ​​con una cuota del 81, 1%
  • La red de Cercanías tiene 515,8 kilómetros, 119 estaciones y 113 millones de usuarios, que ha experimentado un crecimiento del 4,8%.
Rodalies

La segunda intervención con Josep Mª Rovira, secretario general de FERRMED, ha expuesto la importancia del corredor mediterráneo como medio de transporte de mercancías al servicio de la economía sostenible. “Significa una oportunidad única para que el sur de Francia y buena parte de España se conviertan en una gran plataforma logística del Sur de Europa”. Rovira ha asegurado que “las líneas ferroviarias del Corredor Mediterráneo, con las acciones previstas en el Estudio Global que hemos hecho y con las propuestas de FERRMED, admiten sobradamente el 35% del tráfico terrestre total y pueden absorber sin problemas un balance de tráfico marítimo norte-Sur del 65 ÷ 35% (e incluso del 60 ÷ 40)”. De las inversiones ferroviarias en Cataluña que habría que realizar en el corto plazo (2020) Rovira ha destacado: completar el corredor mediterráneo con líneas convencionales en ancho de vía internacional y trenes de mercancías de 750 m (pasajeros y mercancías); hacer las conexiones con los Puertos de Barcelona y Tarragona y con todos los polígonos industriales y terminales multimodales para mercancías; conexión red Cercanías con el Aeropuerto de Barcelona – El Prat (pasajeros).

Josep Maria Rovira

Mikel Borrás, Innovation Project Manager del Grupo IDP, explica las características básicas del proyecto europeo de investigación y desarrollo Hermes. Hermes tiene por objeto la optimización del diseño para la fabricación de un nuevo vagón de tren de mercancías que además utilizará nuevos materiales y recubrimientos para poder aumentar el factor de carga y al que se dotará también de sistemas de monitorización. Una vez fabricado en Suecia se trasladará a Barcelona y será incorporado a la red ferroviaria europea, facilitando así el acceso al Corredor Mediterráneo y permitirá trasladar más toneladas de producto entre las minas de Súria, situadas en la provincia de Barcelona, ​​y el Puerto de Barcelona, ​​todo ello con un coste logístico menor. También incluye una nueva instalación de carga y descarga de producto de manera que se optimice el transporte de más cantidad.

IDP

Raúl González, responsable de Infraestructuras Conectadas de Cellnex. En el nuevo escenario de evolución de la movilidad urbana adquieren gran relevancia conceptos como ecosistema de colaboración, propiedad y control del vehículo, car sharing y la revolución de la conducción autónoma. En este contexto, la evolución de la movilidad pasa por definir e implementar claramente la automatización, la cooperación y el future mobility en diferentes fases hasta el año 2045. El entretenimiento de los pasajeros, el teletrabajo y los primeros servicios a los conductores y una experiencia inmersiva serán algunos de los retos a los que habrá que hacer frente.

cellnex-dwnl