Actualitat

iGenium18 – 2. Ciutats intel·ligents.

L’enginyeria aporta solucions per avançar cap a les ciutats intel·ligents

La Mobilitat i les TIC ha estat la temàtica desenvolupada per Manel Villalante, director general d’Estratègia i Desenvolupament de Renfe. Villalante ha constatat que la indústria del transport està avançant cap a solucions que són elèctriques, cooperatives, automatitzades, multi-modals i connectades. Les conclusions presentades per Villalante quan es planteja el futur de la mobilitat i les TIC són: El primer pas ha de ser un model a llarg termini integrat, eficient, sostenible i flexible; una suma de gadgets mai poden configurar un model; la tecnologia, en un mercat globalitzat, modifica les pautes de comercialització i distribució; la informació millorala transparència, l’accessibilitat, la qualitat i la seguretat dels serveis públics; el flux i intercanvi de dades impulsa la integració de serveis i amb això l’aparició d’un nou paradigma: Mobilitat com a Servei (MaaS).

Manel Villalante

Sergi Barbens d’ACCIÓ ha fet una breu aproximació al desenvolupament d’iniciatives de la Generalitat de Catalunya vers el futur de la indústria de la mobilitat basant-se en els eixos del vehicle connectat, autònom, elèctric i el MaaS. Sobre les diferents tipologies de vehicles, Barbens ha revelat diverses col·laboracions entre l’administració pública i el CIAC. En referència al MaaS, Barbens ha destacat l’impuls d’un fòrum públic-privat amb l’objectiu principal de fomentar la mobilitat com a eix de desplegament de serveis a Catalunya.

Sergi Barbens

Adrià Ramírez, ha exemplificat l’aplicació de noves tecnologies al transport públic per carretera vinculant conceptes com transport flexible i demanda. Ramírez ha detallat que Shotl és una plataforma tecnològica que permet gestionar de forma automàtica transport a la demanda (TaD) en la que no hi ha rutes ni horaris pre-establerts, sinó un núvol de parades virtuals. Mitjançant algoritmes heurístics, la ruta del conductor es crea en temps real en base a les peticions dels passatgers, indicades via smartphone o trucada a un operador. El projecte està funcionant ja en 5 casos d’èxit, com a Vallirana.

Adria Ramirez

Xavier Binefa professor de la UPF, ha donat a conèixer l’anàlisi de les dades d’una consulta sobre mobilitat a persones que treballen al barri del 22@ de Barcelona. Les conclusions principals han estat: el qüestionari i la difusió emprada aporten coneixement important sobre les necessitats de mobilitat del 22@; el TRAM per la Diagonal suposa una millora pel transport públic, tant en temps com en impacte ecològic (distància); hi ha una part de transport privat (21%) que trigaria menys temps (4 min) si utilitzés el transport públic d’accés; bona part del transport Públic (33%) trigaria menys (6 min) gracies al TRAM; les millores en temps i distància afecten molt als que es desplacen des de Barcelona; la bici i el Bicing necessiten més aparcaments.

igenium-xavibinefa

Víctor Cardador, delegat d’Urbaser a Barcelona, i ha ressenyat el model de serveis urbans de la companyia. “El que intentem des de fa molts anys és reduir l’impacte ambiental dels serveis urbans, que són un element clau per introduir els vehicles elèctrics i altres de no contaminants”. Actualment, el 45% de la flota de vehicles de menys de 3,5 tones d’Urbaser ja és elèctrica, a més del camió 100% elèctric de gran tonatge Urbaelèctric per a la recollida de residus de càrrega lateral presentat l’any 2017. Per acabar, Cardador va reflexionar sobre la nova oportunitat legal que s’obre si s’aprofita l’energia que genera l’empresa i es comparteix a la xarxa elèctrica.


La ingeniería es capaz de transformar los sistemas de movilidad de los territorios

La Movilidad y las TIC ha sido la temática desarrollada por Manel Villalante, director general de Estrategia y Desarrollo de Renfe. Villalante ha constatado que la industria del transporte está avanzando hacia soluciones que son eléctricas, cooperativas, automatizadas, multi-modales y conectadas. Las conclusiones presentadas por Villalante cuando se plantea el futuro de la movilidad y las TIC son: El primer paso debe ser un modelo a largo plazo integrado, eficiente, sostenible y flexible; una suma de gadgets nunca pueden configurar un modelo; la tecnología, en un mercado globalizado, modifica las pautas de comercialización y distribución; la información mejora la transparencia, la accesibilidad, la calidad y la seguridad de los servicios públicos; el flujo e intercambio de datos impulsa la integración de servicios y con ello la aparición de un nuevo paradigma: Mobility as a Service (Maas).

Manel Villalante

Sergi Barbens de ACCIÓ ha realizado una breve aproximación al desarrollo de iniciativas de la Generalitat de Catalunya hacia el futuro de la industria de la movilidad basándose en los ejes del vehículo conectado, autónomo, eléctrico y el MaaS. Sobre las diferentes tipologías de vehículos, Barbens ha revelado varias colaboraciones entre la administración pública y el CIAC. En referencia al MaaS, Barbens destacó el impulso de un foro público-privado con el objetivo principal de fomentar la movilidad como eje de desarrollo de servicios en Cataluña.

Sergi Barbens

Adrià Ramírez, ejemplificó la aplicación de nuevas tecnologías en el transporte público por carretera vinculando conceptos como transporte flexible y demanda. Ramírez detalló que Shotl es una plataforma tecnológica que permite gestionar de forma automática transporte a la demanda (TAD) en la que no hay rutas ni horarios pre-establecidos, sino una nube de paradas virtuales. Mediante algoritmos heurísticos, la ruta del conductor se crea en tiempo real en base a las peticiones de los pasajeros, indicadas vía smartphone o llamada a un operador. El proyecto está funcionando ya en 5 casos de éxito, como Vallirana.

Adria Ramirez


Xavier Binefa profesor de la UPF, ha dado a conocer el análisis de los datos de una consulta sobre movilidad a personas que trabajan en el barrio del 22 @ de Barcelona. Las conclusiones principales fueron: el cuestionario y la difusión empleada aportan conocimiento importante sobre las necesidades de movilidad del 22 @; el TRAM por la Diagonal supone una mejora para el transporte público, tanto en tiempo como en impacto ecológico (distancia); hay una parte de transporte privado (21%) que tardaría menos tiempo (4 min) si utilizara el transporte público de acceso; buena parte del transporte Público (33%) tardaría menos (6 min) gracias al TRAM; las mejoras en tiempo y distancia afectan mucho a los que se desplazan desde Barcelona; la bici y el Bicing necesitan más aparcamientos.

igenium-xavibinefa

Víctor Cardador, delegado de Urbaser en Barcelona, ​​reseñó el modelo de servicios urbanos de la compañía. “Lo que intentamos desde hace muchos años es reducir el impacto ambiental de los servicios urbanos, que son un elemento clave para introducir los vehículos eléctricos y otros no contaminantes”. Actualmente, el 45% de la flota de vehículos de menos de 3,5 toneladas de Urbaser ya es eléctrica, además del camión 100% eléctrico de gran tonelaje Urbaelèctric para la recogida de residuos de carga lateral presentado el año 2017. Por último, Cardador reflexionó sobre la nueva oportunidad legal que se abre si se aprovecha la energía que genera la empresa y se comparte en la red eléctrica.