Actualitat

iGenium18 – 3. Mobilitat al territori.

L’enginyeria és capaç de transformar els sistemes de mobilitat dels territoris

Antoni Enjuanes, sub-director general d’Infraestructures Rurals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ha presentat els 3 objectius de la xarxa de camins rurals de Catalunya: equilibri territorial, la cohesió social i un desenvolupament sostenible en l’àmbit rural. Enjuanes ha detallat els avantatges de disposar d’una bona xarxa de camins fent referència a la seva dimensió econòmica. Entre altres aspectes, faciliten l’accés a les finques i a explotacions agro-ramaderes o forestals; fixa l’activitat econòmica i millorar-ne la rendibilitat; potencia el manteniment i la modernització de les explotacions agràries; afavoreix l’agricultura de proximitat; facilita l’establiment i desenvolupament de noves activitats rurals complementàries. Des del punt de vista mediambiental, n’ha destacat l’afavoriment de l’accés al medi natural i facilitar les tasques de prevenció, control i extinció d’incendis forestals.

Teresa Cervera, del Centre de la Propietat Forestal de la Generalitat de Catalunya, ha donat a conèixer el projecte VIACAT, que pretén millorar la informació sobre la xarxa viària forestal de Catalunya a partir de la homogeneïtzació i continuïtat de les pistes forestals. Compta amb l’ajuda de la tecnologia LIDAR i la creació d’un model de dades pel coneixement del seu estat de conservació. VIACAT s’emmarca en el POCTEFA IFORWOOD, projecte europeu de l’àmbit dels Pirineus format per entitats espanyoles i franceses per fomentar la mobilització de la fusta a les zones pirinenques.

Jesús Fernández, de Forestal Catalana i Miguel Ángel Sobrino, Cap de la Secció de Boscos i Recursos Forestals de la Catalunya Central del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, han explicat l’objectiu i el funcionament de la plataforma integral que connecta via APP i WEB a tots els possibles actors en la gestió del medi natural. Es tracta d’una eina que permet gestionar i acumular actuacions GEO referenciades de forma senzilla, que dona transparència, aconsegueix una traçabilitat de les actuacions i permet afavorir la seguretat dels treballadors en el medi natural.


La ingeniería es capaz de transformar los sistemas de movilidad de los territorios

Antoni Enjuanes, sub-director general de Infraestructuras Rurales del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, ha presentado los 3 objetivos de la red de caminos rurales de Cataluña: equilibrio territorial, la cohesión social y un desarrollo sostenible en el ámbito rural. Enjuanes ha detallado las ventajas de disponer de una buena red de caminos haciendo referencia a su dimensión económica. Entre otros aspectos, facilitan el acceso a las fincas y en explotaciones agro-ganaderas o forestales; fija la actividad económica y mejorar la rentabilidad; potencia el mantenimiento y la modernización de las explotaciones agrarias; favorece la agricultura de proximidad; facilita el establecimiento y desarrollo de nuevas actividades rurales complementarias. Desde el punto de vista medioambiental, ha destacado el favorecimiento del acceso al medio natural y facilita las tareas de prevención, control y extinción de incendios forestales.

Teresa Cervera, del Centro de la Propiedad Forestal de la Generalitat de Catalunya, ha dado a conocer el proyecto VIACAT, que pretende mejorar la información sobre la red viaria forestal de Cataluña a partir de la homogeneización y continuidad de las pistas forestales. Cuenta con la ayuda de la tecnología LIDAR y la creación de un modelo de datos por el conocimiento de su estado de conservación. VIACAT se enmarca en el POCTEFA IFORWOOD, proyecto europeo del ámbito de los Pirineos formado por entidades españolas y francesas para fomentar la movilización de la madera en las zonas pirenaicas.

Jesús Fernández, de Forestal Catalana y Miguel Ángel Sobrino, Jefe de la Sección de Bosques y Recursos Forestales de la Cataluña Central del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, han explicado el objetivo y el funcionamiento de la plataforma integral que conecta vía APP y WEB a todos los posibles actores en la gestión del medio natural. Se trata de una herramienta que permite gestionar y acumular actuaciones GEO referenciadas de forma sencilla que da transparencia, consigue una trazabilidad de las actuaciones y permite favorecer la seguridad de los trabajadores en el medio natural.