Actualitat

Anàlisi d’estabilitat en mineria subterrània per a càmeres i pilars

El projecte presentat per Luis Jesús García-Muñoz parla de l’estabilitat de la mina “Xauxa”, una explotació subterrània de marbre per a ús industrial a la ciutat de Gualba (Baix Montseny).

Descarregar la crònica en PDF | Descarregar presentació en pantalla

L’objectiu del projecte és analitzar les condicions geotècniques i geomecàniques del massís rocós en la zona d’extracció, així com el comportament i estabilitat del Nivell Mitjà-Sot2 de tota la mina i dels seus tallers d’explotació.

Amb el treball de García-Muñoz s’han obtingut valuosos resultats en diferents temàtiques com les diferents propietats mecàniques de les discontinuïtats, la geomecànica del massís, el càlcul d’estabilitats dels pilars, els anàlisis dels esforços al voltant de les càmeres i els pilars i la influencia de l’aigua del subsòl.

El treball ha finalitzat amb una sèrie de recomanacions per tal de fer la mina “Xauxa” més eficient i productiva.  Aquesta mina és la primera a Catalunya que va aconseguir el certificat de sostenible. 

Luis Jesús García-Muñoz, Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa EPSEM-UPC


El proyecto presentado por Luis Jesús García-Muñoz habla de la estabilidad de la mina “Xauxa”, una explotación subterránea de mármol para uso industrial en la ciudad de Gualba (Baix Montseny). 

Descargar la crónica en PDF | Descargar presentación en pantalla

El objetivo del proyecto es analizar las condiciones geotécnicas y geomecánicas del macizo rocoso en la zona de extracción, así como el comportamiento y estabilidad del Nivel Medio-Sot2 de toda la mina y de sus talleres de explotación.

Con el trabajo de García-Muñoz se han obtenido valiosos resultados en diversos aspectos como las diferentes propiedades mecánicas de las discontinuidades, la geomecánica del macizo, el cálculo de estabilidades de los pilares, los análisis de los esfuerzos en torno a las cámaras y los pilares y la influencia del agua del subsuelo.

Esta mina es la primera mina en Cataluña que consiguió el certificado de sostenible. El trabajo de García-Muñoz ha finalizado con una serie de recomendaciones para hacer la mina “Xauxa” aún más eficiente y productiva.

Luis Jesús García-Muñoz, Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa EPSEM-UPC