Actualitat

Enginyeria compromesa

L’aplicació pràctica dels projectes presentats pels estudiants per la lluita pel canvi climàtic a iGenium’16

Reduir les emissions i ser més eficients energèticament és possible

iGenium’16, en la seva 5a edició, celebarada al Palau Robert, ha tornat a ser el punt de trobada de l’enginyeria. L’aposta d’aquesta edició pel canvi climàtic, ha mostrat com l’enginyeria pot trobar solucions transformadores, amb un marcat accent de progrés i amb importants repercussions econòmiques i socials.

El president de l’Institut d’Enginyers de Catalunya (INEC), Carles Martín, va obrir la jornada i en relació al canvi climàtic va dir “les enginyeries estan més a prop de les persones per resoldre amb projectes concrets, problemes que la societat té avui en dia”.

El conseller va apel•lar al repte per assolir els objectius en la lluita contra el canvi climàtic_ “l’any 2020 una reducció de les emissions del 20%; l’any 2030, la reducció s’eleva al 40% i, l’any 2050, la reducció ha de ser del 80%. Va demanar una major eficiència en el sector industrial, emmagatzematge d’energia, autoconsum, distribució en xarxes tancades, punts de recàrrega i potenciació de les energies renovables, com es concreta, en l’actual projecte de Llei de Canvi Climàtic, en tràmit al Parlament de Catalunya.

Enginyeria compromesa

Miquel Àngel Fos, enginyer industrial i moderador de la taula Enginyeria Compromesa, presentà els projectes universitaris referits al canvi climàtic amb una aplicació pràctica en el món real.

El primer projecte, de Nacho López Escriu, enginyer agrònom, presentà la proposta d’ implantació d’un hivernacle comercial per a la producció de tomàquets i enciams mitjançant tècniques de cultiu conegudes com hidroponia, i situat a un terrat d’un supermercat del centre comercial de la Maquinista a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Seguidament, va ser el torn de Joan Muñoz Liesa, enginyer de Camins, Canals i Ports amb l’anàlisi ambiental i econòmic dels sistemes urbans d’aigua i evolució cap a un model sostenible, mostrant com a cas d’estudi La Vall de Boí (Lleida, Catalunya).

El problema de l’aigua és que té uns impactes ambientals que mai veiem, però cal quantificar-los com a primer pas per poder avaluar-los _ afirmà Muñoz.

Després va ser el torn de Jorge Cantón, enginyer forestal, de la Universitat de Lleida, que amb el seu treball calculà les emissions de CO2 produïdes per incendis forestals en masses arborades i va valorar els efectes que els tractaments de millora de les masses tenen sobre les emissions de CO2.

I per últim, l’enginyera naval de Madrid, Carmen Ayuso, presentà un parc eòlic offshore marí amb turbines tipus Darrieus per aprofitar l’energia del vent i corrents de les marees.

La primera qüestió apuntada durant el debat si el “canvi climàtic” és toca als programes de les escoles universitàries. La resposta unànima va ser que no és present a cap de les escoles, tret del representant de Forestals, que afirmà que al màster el canvi climàtic és un tema transversal present a totes les assignatures.

Es va abordar també la qüestió de com fer l’enginyeria més atractiva pels joves. Tots van estar d’acord en que cal reestructurant els programes i dinamitzar les assignatures, fent-les més actuals i integradores amb la resta de disciplines. I el punt d’entusiasme el va marcar Cantón afirmant que “És cert que hi ha una desconnexió entre el món laboral i universitari, però totes les enginyeries són carreres molt atractives.”

Com a conclusions, Miquel Àngel Fos, demanà publicament la necessitat d’introduir el canvi climàtic als plans d’estudi de totes les assignatures.

La cloenda, a càrrec de la Sra. Mercè Rius, directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, aprofità per fer un recorregut per una sèrie d’esdeveniments mundials que refermen l’esperança que els estats avancen amb l’acord de Paris de no incrementar en 2 graus la mitjana del planeta.

Va concloure amb un missatge positiu i redundà en el fet que reduir les emissions i millorar l’eficiència energètica és possible, així com millorar la qualitat de l’aire que respirem. El repte és difícil, Jornades com la d’avui ajuden a sensibilitzar i a veure com a través dels projectes presentats que és possible_ acabà.

Un cop finalitzat formalment iGenium’16, els ponents i els assistents van valorar molt positivament l’oportunitat dels projectes presentats al llarg de la intensa jornada de l’enginyeria compromesa amb el canvi climàtic.


La aplicación práctica de los proyectos presentados por los estudiantes contra el cambio climático en iGenium’16

Reducir las emisiones y ser más eficientes energéticamente es posible

iGenium’16, en su 5a edición, celebrada en el Palau Robert, ha vuelto a ser el punto de encuentro de la ingeniería. La apuesta de esta edición por el cambio climático, ha mostrado como la ingeniería puede encontrar soluciones transformadoras, con un marcado acento de progreso y con importantes repercusiones ecenómicas y sociales.

El presidente de l’Institut d’Enginyers de Catalunya (INEC), Carles Martín, abrió la jornada y en relación al cambio climático dijo “las ingenierías están más cerca de las personas para resolver con proyectos concretos, problemas que la sociedad tiene hoy en día”.

El consejero de Economia y Conocimiento, Jordi Baiget, apeló al reto para lograr los objetivos en la lucha contra el cambio climático _ “en 2020 una reducción de las emisiones del 20%, en 2030, la reducción se eleva al 40% y, en 2050, la reducción tiene que ser del 80%. Pidió una mayor eficiencia en el sector industrial, almacenamiento de energía, autoconsumo, distribución en redes cerradas, puntos de recarga y potenciación de las energías renovalbles, como se concreta, en el actual proyecto de la Ley de Cambio Climático, en trámite al Parlamento de Cataluña.

Ingeniería comprometida

Miquel Àngel Fos, ingeniero industrial y moderador de la mesa Ingeniería Comprometida, presentó los proyectos universitarios referidos al cambio climático con una aplicación práctica en el mundo real.

El primer proyecto, de Nacho López Escriu, ingeniero agrónomo, fue la propuesta de implantación de un invernadero comercial para la producción de tomates y lechugas mediante técnicas de cultivo conocidas como hidroponía, y situados en una azotea de un supermercado del centro comercial de la Maquinista en el área metropolitana de Barcelona.

Seguidamente, fue el turno de Joan Muñoz Liesa, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con el análisis ambiental y económico de los sistemas urbanos de agua y evolución hacia un modelo sostenible, mostrado como caso de estudio el Valle de Boí (Lleida, Catalunya)

El problema del agua es que tiene unos impactos ambientales que nunca vemos, pero hay que cuantificarlos como primer paso para poder evaluarlos _ afirmó Muñoz.

Después, Jorge Cantón, ingeniero forestal, de la Universidad de Lleida, que con su trabajo calculó las emisiones de CO2 producidas por incendios forestales en masas arboladas y valoró los efectos que los tratamientos de mejora de las masas tiene sobre las emisiones de CO2.

I por último, la ingeniera naval de Madrid, Carmen Ayuso, presentó un parque eólico offshore marino con turbinas tipo Darreius para aprovechar la energía del viento y corrientes de las mareas.

La primera cuestión apuntada durante el debate si el “cambio climático” se estudia en los programas de las escuelas universitarias. La respuesta unánime fue que no está presente en ninguna de las escuelas, excepto el representante de Forestales, que afirmó que en el máster el cambio climático es un tema transversal presente en todas las asignaturas.

Se abordó también la cuestión de cómo hacer la ingeniería más atractiva para los jóvenes. Todos estuvieron de acuerdo en que hace falta reestructurar los programas y dinamizar las asignaturas, haciéndolas más actuales e integradoras con el resto de disciplinas. “Es cierto que hay una desconexión entre el mundo laboral y universitario, pero todas las ingenierías son carreras muy atractivas”_ apunto Cantón.

Como conclusiones, Miquel Àngel Fos, pidió públicamente la necesidad de introducir el cambio climático en los planes de estudio de todas las asignaturas.

La clausura, a cargo de la Sra. Mercè Rius, directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático, aprovechó para hacer un recorrido por una serie de acontecimiento mundiales que arrecian la esperanza que los estados avanzan con el acuerdo de Paris de no incrementar en 2 grados la media del planeta.

Concluyo con un mensaje positivo y redundó en el hecho que reducir las emisiones y mejorar la eficiencia energética es posible, así como mejorar la calidad del aire que respiramos. El reto es difícil, Jornadas como la de hoy ayudan a sensibilizar y a ver como a través de los proyectos presentados que es posible_acabó.

iGenium’16, organizado por Institut d’Enginyers de Catalunya, que reúne las Asociaciones de ingeniería, de Aeronáuticos, Agrónomos, Caminos, ICAI, Industriales, Minas, Montes, Navales y Telecomunicación, y con el apoyo de organizaciones públicas y privadas, como la Generalitat de Cataluña, la Diputación de Barcelona, Forestal Catalana, ICL Ibérica, Ferrovial o la Mutua de los Ingenieros, tiene por objetivo, entre otros, dar a conocer a la opinión pública la investigación y la innovación de las diferentes ramas de la ingeniería.