Actualitat

Enginyeria de producció hortícola

Diego Calamonte ha presentat el projecte d’instal·lació d’una indústria elaboradora de productes hortícoles de IV Gamma amb una capacitat de producció anual de 2.400 tones  situada en el terme municipal de Gualba (Barcelona).

Descarregar la crònica en PDF | Descarregar presentació en pantalla

Els productes hortícoles de IV Gamma són hortalisses fresques processades mitjançant operacions de selecció, neteja, pelat i/o tallat, rentat i envasat, llestes per a ser consumides. 

El projecte comença amb un estudi de mercat per a la definició de la capacitat productiva d’aquests productes, continua amb la definició i disseny del procés productiu i tecnològic, després es realitza el disseny en planta i enginyeria de les obres i instal·lacions i finalment per el pla d’execució i viabilitat econòmica.

De fer-se realitat el projecte de Calamonte, la innovadora planta aconseguiria reduir els costos de producció d’aquest tipus de producte. La intenció seria aconseguir la quantitat de producció esperada en un termini de tres anys. Per fer realitat el projecte es necessiten més de 9 milions d’euros.

Diego Calamonte, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària – Universitat de Lleida


Diego Calamonte ha presentado el proyecto de instalación de una industria elaboradora de productos hortícolas de IV Gama con una capacidad de producción anual de 2.400 toneladas ubicada en el término municipal de Gualba (Barcelona).

Descargar la crónica en PDF | Descargar presentación en pantalla

Los productos hortícolas de IV Gama son hortalizas frescas procesadas mediante operaciones de selección, limpieza, pelado y/o cortado, lavado y envasado, dejándolas listas para ser consumidas.

El proyecto comienza con un estudio de mercado para la definición de la capacidad productiva de estos productos, continúa con la definición y diseño del proceso productivo y tecnológico, posteriormente se realiza el diseño en planta y la ingeniería de las obras e instalaciones y finalmente se realiza el plan de ejecución y viabilidad económica.

De hacerse realidad el proyecto de Calamonte, la innovadora planta lograría reducir los costes de producción de este tipo de producto. La intención sería conseguir la cantidad de producción esperada en un plazo de tres años. Para hacer realidad el proyecto se necesitan más de 9 millones de euros.

Diego Calamonte, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria – Universitat de Lleida