Actualitat

Enginyeria i ocupació: Ens falten enginyers?

iGenium va tornar a ser un any més el punt de trobada del món de l’enginyeria. Es van presentar projectes professionals i dels univeristaris de les escoles d’enginyeria i les darreres dades al voltant de la situació del mercat laboral del sector de l’enginyeria. El president de l’INEC, Carles Martín, va ser l’encarregat de moderar el debat on hi van participar el director de l’ Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, Martí Casadesús, el conseller executiu d’InfoJobs, Jaume Gurt, i la responsable de captació de talent de la consultora Everis, Vanessa Paulino.

Descarregueu la crònica en PDF

Casadesús va detallar algunes dades prou esclaridores sobre la situació laboral dels diferents enginyers basant-se en una enquesta que realitza la Generalitat als joves tres anys després d’haver acabat la carrera. Segons Casadesús, el 87% dels enginyers tenen feina passat aquest període. D’aquests, els que aconsegueixen unes cotes més altes de contractació són les enginyeries relacionades amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Casadesús també va explicar que un 55,4% dels enginyers cobren més de 2.000 euros al mes i un 56% dels contractes que es signen són de llocs fixes, unes dades que se situen “molt per sobre” de la mitjana catalana. Per aquest motiu, l’enginyeria és una de les professions amb major grau de satisfacció a l’enquesta postuniversitària i 7 de cada 10 enginyers asseguren que escollirien la mateixa carrera si haguessin de començar a estudiar de nou.

Ofertes enginyers

Jaume Gurt, conseller executiu d’Infojobs, va assegurar que els enginyers són un perfil “molt buscat” al seu portal de feina. Gurt va xifrar en 5.000 les ofertes que busquen enginyers publicades anualment a la seva web. D’aquestes, 3.500 són exclusivament dedicades a enginyers industrials, “els més buscats per la seva versatilitat”. Una altra dada interessant aportada per Gurt és que un 33% de
les ofertes d’Infojobs destinades a enginyers són de Catalunya. La majoria d’elles demanen un perfil amb dos anys d’experiència com a mínim. D’altra banda, Gurt va subratllar que, tot i que “es requereixen capacitats tècniques” les empreses cada cop més valoren les “capacitats personals de relació, treball en equip i certa sensibilitat”.

Per últim, Vanessa Paulino va narrar la política laboral que segueix Everis i quins valors busquen. L’empresa de consultoria i assessorament tecnològic de Paulino té, en aquest moment, 11.000 treballadors en plantilla, dels quals el 93% són enginyers. La ponent va assenyalar que l’actitud, les capacitats socials, el treball en equip i la resolució de problemes són claus per mantenir-se a l’empresa. A més, va destacar que “el 80% dels estudiants en pràctiques acaben treballant a la companyia amb un contracte indefinit”. De fet, Paulino va destacar el paper dels enginyers més joves englobats dins del col·lectiu dels “millenials” perquè els permeten “participar en les decisions estratègiques” degut al punt de vista més fresc que aporten a l’empresa.

Els assistents van mostrar un gran interès al voltant de les dades presentades i van fer diverses preguntes als participants a la taula rodona. Un cop finalitzat formalment iGenium’15, els ponents i els assistents van compartir una copa de cava per intercanviar impressions d’una manera més distesa. Tots ells van valorar molt positivament tot allò que havien escoltat al llarg de la tarda en una intensa jornada de divulgació de l’enginyeria.


iGenium volvió a ser un año más en el punto de encuentro del mundo de la ingeniería. Profesionales de los diferentes colegios y estudiantes universitarios reflexionaron alrededor de diferentes casos de aplicaciones prácticas de la ingeniería con la energía como estrategia de crecimiento. El Palau Robert fue el escenario escogido y el martes 20 de octubre la fecha en la que se presentaron los diferentes proyectos que demostraban como la aplicación de nuevos sistemas energéticos en los hogares o en la industria pueden generar especialización, puestos de trabajo y mejorar la sociedad.

Descargar la crónica en PDF

La mesa redonda “Ingenieria y Ocupación” giro alrededor de la situación del mercado laboral del sector de la ingeniería. El presidente del INEC, Carles Martín, fue el encargado de moderar el debate donde participó el director de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya, Martí Casadesús, el consejero ejecutivo de Infojobs, Jaume Gurt, y la responsable de captación de talentos de la consultora Everis, Vanessa Paulino.

Casadesús detalló algunos datos suficientemente clarificadores sobre la situación laboral de las diferentes ingenierías basándose en una encuesta que realizo la Generalitat a los jóvenes tres años después de haber acabado la carrera. Según Casadesús, el 87% de los ingenieros tiene trabajo pasado este período. De estos, los que consiguen unas cotas más altas de contratación son las ingenierías relacionadas con Tecnologías de la Información y la Comunicación. Casadesús también explicó que un 55,4% de los ingenieros cobran más de 2.000 euros al mes y un 56% de los contratos que se designan
son de puestos fijos, unos datos que sitúan “muy por encima” de la media catalana. Por este motivo, la ingeniería es una de las profesiones con mayor grado de satisfacción en la encuesta post-universitaria y 7 de cada 10 ingenieros aseguran que escogerían la misma carrera si tuvieran que empezar estudiar de nuevo.

Ofertes enginyers

Jaume Gurt, consejero ejecutivo de Infojobs, aseguró que los ingenieros son un perfil “muy buscado” en su portal de trabajo. Gurt cifra en 5.000 las ofertas que buscan ingenieros publicadas anualmente en su web. De estas, 3.500 son exclusivamente dedicadas a ingenieros industriales, “los más buscados por su versatilidad”. Otro datos interesante aportados por Gurt es que un 33% de las ofertas de Infojobs destinadas a ingenieros son de Catalunya. La mayoría de ellas piden un perfil de dos años de experiencia como mínimo. Por otro lado, Gurt subrayo que, aunque que “se requieren capacidades técnicas” las empresas cada vez más valoran las “capacidades personales de relación, trabajo en equipo y cierta sensibilidad”.

Por último, Vanessa Paulino narró la política laboral que sigue Everis y que valores buscan. La empresas de consultoría y asesoramiento tecnológico de Paulino tiene, en este momento, 11.000 trabajadores en plantilla, de los cuales el 93% son ingenieros. La ponente señaló que “la actitud, las capacidades sociales, el trabajo en equipo y la resolución de problemas son clave para mantenerse en la empresa”. Además, destaco que el 80% de los estudiantes en prácticas acaban trabajando en la compañía con un contracto indefinido. De hecho, Paulino destacó el papel de las ingenierías más jóvenes englobadas dentro del colectivo de las “milenarias” porqué les permiten “participar en las decisiones estratégicas” debido al punto de vista más fresco que aportan a la empresa.

Los asistentes mostraron gran interés en los datos presentados y hicieron diferentes preguntas a los participantes de la mesa redonda. Una vez finalizada formalmente iGenium’15, los ponentes y los asistentes compartieron una copa de cava para intercambiar impresiones de una manera más distendida. Todos ellos valoraron muy positivamente todo aquello que habían escuchado a lo largo de la tarde en una intensa jornada de divulgación de la ingeniería.