Actualitat

Enginyeria pel progrés

L’aposta per les energies renovables en els projectes professionals presentats iGenium’16

Les associacions d’enginyers de Camins, Industrials, Forestals i Navals presenten projectes que lluiten pel canvi climàtic

iGenium’16, en la seva 5a edició, celebarada al Palau Robert, ha tornat a ser el punt de trobada de l’enginyeria. L’aposta d’aquesta edició pel canvi climàtic, ha mostrat com l’enginyeria pot trobar solucions transformadores, amb un marcat accent de progrés i amb importants repercussions econòmiques i socials.

El president de l’Institut d’Enginyers de Catalunya (INEC), Carles Martín, va obrir la jornada i en relació al canvi climàtic va dir “les enginyeries estan més a prop de les persones per resoldre amb projectes concrets, problemes que la societat té avui en dia”.

El conseller Jordi Baiget, d’Empresa i Coneixement, en l’acte inaugural va destacar la necessitat d’enginyers/es al país “l’enginyeria és sinònim de progrés i progrés i lluita pel canvi són cares de la mateixa moneda ”

Enginyeria pel progrés

Salvador Samitier, cap de l’oficina del canvi climàtic, moderador de la taula “Enginyeria pel progrés”, fent esment abans d’uns elements referencials sobre el canvi climàtic. L’augment de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, tant de font humana com industrial, representen a Catalunya un 0.1% de les emissions mundials. Va reafirmar que Catalunya ja està treballant pels objectius del 2030, amb una reducció del 40% d’emissions “És un canvi extraordinari que requereix molt d’esforç, costos, inversió i transformació”.

Tot seguit va presentar els vídeos dels projectes professionals de les associacions d’enginyers de camins, forestals, industrials i navals, confirmant el fet que el canvi climàtic és molt transversal.

El primer projecte, el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona 2013 – 2018, de Lluís Alegre, enginyer de camins i Director tècnic de l’Autoritat del Transport Metropolità, va ser la planificació de la mobilitat de la regió tenint presents totes les modalitats de transport, tant de persones com de mercaderies. Incorpora l’anàlisi de l’impacte d’aquesta mobilitat sobre el canvi climàtic preveient mesures específiques per a fer-hi front

El segon projecte presentat per Anna Sanitjas, enginyera forestal, Programa Be Ener Gi de la Diputació de Girona, va centrar la biomassa forestal i el consum d’estella local a les comarques de Girona com a eina per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic:

Joaquin Àngel Reina, enginyer industrial i Director d’Energy & Waste Technologies, va presentar el projecte Biolimp-MPdry. Tecnologia per a la neteja del biogàs que condiciona el biogàs per al seu ús eficient com a font d’energia renovable, per a la producció de calor i/o electricitat o biocombustible per a ús vehicular o injecció a xarxa de Gas Natural

Per últim, en Samuel Gómez , enginyer Naval i Director tècnic a SYM, Technical Services for Shipyards, va presentar un remolcador propulsat per Gas Natural Liquat.

En el debat, amb una primera qüestió genèrica, adreçada a tots els sectors, per conèixer si realment el canvi climàtic és un compromís real en la seva feina. Els ponents van coincidir en què des de l’any 2010 hi ha hagut canvis qualitatius i quantitatius en aquest sentit, apostant-se per l’eficiència energètica i la reducció de gasos. Tot i que com va destacar Alegre, la lluita contra el canvi climàtic, hauria de ser un procés que vagi d’avall a amunt _ és molt difícil d’explicar als usuaris que com que Europa no arriba als objectius que s’ha marcat, al cap de 15 anys es marqui uns altres_ Continuà_ No sabem explicar a la gent que és el més eficient, fem un discurs fraccionat, i per últim, hi ha un cert desconeixement pel que fa a les energies renovables.

Un altre dels temes a debat, va ser la gestió forestal. L’Anna Sanitjas va reclamar una gestió forestal adaptativa: adaptar els boscos al canvi climàtic per tal que les reserves hídriques puguin donar suport als boscos de Catalunya. La por al canvi tecnològic i la poca inversió en innovació són altres dels frens en la lluita contra el canvi climàtic que van sortir a debat. Tots van afirmar que no s’inverteix en innovació, el cost és molt alt per canviar a un sistema nou i més lent. L’usuari no ho entenc, comenta Reina.

En finalitzar el debat els ponents van convenir en el poder de transformació dels enginyers i en l’aposta per les energies renovables. Les coses són impossibles fins que deixen de ser-ho_ va concloure Samitier.

La cloenda, a càrrec de la Sra. Mercè Rius, directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, aprofità per fer un recorregut per una sèrie d’esdeveniments mundials que refermen l’esperança que els estats avancen amb l’acord de Paris de no incrementar en 2 graus la mitjana del planeta

A Catalunya, a banda de la Llei del Canvi Climàtic que es troba en tràmit al Parlament, hi ha moltes organitzacions adherides a sistemes voluntaris de millora ambiental, per la reducció de gasos hivernacle. Va concloure amb un missatge positiu i redundà en el fet que reduir les emissions i millorar l’eficiència energètica és possible, així com millorar la qualitat de l’aire que respirem. El repte és difícil, Jornades com la d’avui ajuden a sensibilitzar i a veure com a través dels projectes presentats que és possible_ acabà.

Un cop finalitzat formalment iGenium’16, els ponents i els assistents van compartir uns moments més distesos on van intercanviar impressions. Tots ells van valorar molt positivament l’oportunitat dels projectes presentats al llarg de la intensa jornada de l’enginyeria compromesa amb el canvi climàtic.


La apuesta por las energias renovables en los proyectos presentados iGenium’16

Las asociaciones de ingenieros de Caminos, Industriales, Forestales y Navales presentan proyectos que luchan por el cambio climático.

iGenium’16, en su 5a edición, celebrada en el Palau Robert, ha vuelto a ser el punto de encuentro de la ingeniería. La apuesta de esta edición por el cambio climático, ha mostrado como a ingeniería puede encontrar soluciones transformadoras, con un marcado acento de progreso y con importantes repercusiones económicas y sociales.

El presidente de l’Institut d’Enginyers de Catalunya (INEC), Carles Martín, abrió la jornada y en relación al cambio climático dijo “las ingenierías están más cerca de las personas para resolver con proyectos concretos, problemas que la sociedad tiene hoy en día”.

El consejero Jordi Baiget, de Empresa y Conocimiento, en el acto inaugural destacó la necesidad de ingenieros/se al país. “la ingeniería es sinónimo de progreso y progreso y lucha por el cambio son caras de la misma moneda”

Ingeniería para el progreso

Salvador Samitier, jefe de la oficina del cambio climático, moderador de la mesa “Ingeniería para el progreso”, haciendo mención antes de unos elementos referenciales, sobre el cambio climático, El aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, tanto de origen humano como industrial, representan en Cataluña un 0,1% de las emisiones mundiales. Reafirmó que Cataluña ya está trabajando por los objetivos del 2030, por una reducción del 40% de emisiones “Es un cambio extraordinario que requiere mucho de esfuerzo, costes, inversión y transformación”.

A continuación presentó los vídeos de los proyectos profesionales que las asociaciones de ingenieros de caminos, forestales, industriales y navales, confirmando el hecho que el cambio climático es muy transversal.

El primer proyecto, el Plan Director de Movilidad de la Región Metropolitana de Barcelona 2013 – 2018, de Lluís Alegre, ingeniero de caminos y Director técnico de la Autoridad del Transporte Metropolitano, fue la planificación de la movilidad de la región teniendo presentes todas las modalidades de transporte, tanto de personas como de mercancías. Incorpora el análisis del impacto de esta movilidad sobre el cambio climático previendo medidas específicas para hacer frente

El segundo proyecto presentado por Anna Sanitjas, ingeniería forestal, Programa Be Ener Gi de la Diputación de Girona, centró la biomasa forestal y el consumo de astilla local a las comarcas de Girona como herramienta para la mitigación y adaptación al cambio climático:

Joaquin Ángel Reina, ingeniero industrial y Director de Energy & Waste Technologies, presentó el proyecto Biolimp-MPdry. Tecnologia para la limpieza del biogás que condiciona el biogás para su uso eficiente como fuente de energía renovable, para la producción de calor y/o electricidad o biocombutible para uso vehicular o inyección a la red de Gas Natural

Por último, Samuel Gómez, ingeniero Naval y Director técnico en SYM, Technical Services for Shipyards, presentó un remolcador propulsado por Gas Natural Licuado.

En el debate, como una primera cuestión genérica, dirigida a todos los sectores, fue conocer si realmente el cambio climático es un compromiso real en su trabajo. Los ponentes coincidieron en que desde el año 2010 ha habido cambios cualitativos y cuantitativos en este sentido, apostándose por la eficiencia energética y la reducción de gases. A pesar de que como destacó Alegre, la lucha contra el cambio climático, tendría que ser un proceso que vaya de abajo a arriba_ es muy difícil de explicar a los usuarios que cómo que Europa no llega a los objetivos que se ha marcado, a la cabeza de 15 años se marque otros_ Continuó_ No sabemos explicar a la gente que es lo más eficiente, hacemos un discurso fraccionado, y por último, hay un cierto desconocimiento en cuanto a las energías renovable”.

Otro de los temas a debate, fue la gestión forestal. Anna Sanitjas reclamó una gestión forestal adaptativa: adaptar los bosques al cambio climático para que las reservas hídricas puedan apoyar a los bosques de Cataluña. El miedo al cambio tecnológio y la poca inversión en innovación son otros de los frenos en la lucha contra el cambio climáticoque salieron a debate. Todos afirmaron que no se invierte en innovación, el coste es muy alto para cambiar a un sistema nuevo y más lento. El usuario no lo entiendo, comenta Reina.

Al finalizar el debate los ponentes convinieron en el poder de transformación de los ingenieros y en la apuesta por las energías renovables. Las cosas con imposibles hasta que dejan de serlo_Concluyó Samitier.

El cierre, a cargo de la Sra. Mercè Rius, directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático, aprovechó para hacer un recorrido por una serie de acontecimientos mundiales que arrecian la esperanza que los estados avanzan con el acuerdo de Paris de no incrementar en 2 grados la media del planeta.

En Cataluña, además de la Ley de Cambio Climático que se encuentra en trámite en el Parlamento, hay muchas organizaciones adheridas a sistemas voluntarios de mejora ambiental, por la reducción de gases invernadero. Concluyó con un mensaje positivo y redundó en el hecho que reducir las emisiones y mejorar la eficiencia energética es posible, así como mejorar la calidad del aire que respiramos. El reto es difícil, Jornadas como la de hoy ayudan a sensibilizar y a ver como a través de los proyectos presentados es posible_ acabó.

iGenium’16, organizado por Institut d’Enginyers de Catalunya, que reúne las Asociaciones de ingeniería, de Aeronáuticos, Agrónomos, Caminos, ICAI, Industriales, Minas, Montes, Navales y Telecomunicación, y con el apoyo de organizaciones públicas y privadas, como la Generalitat de Cataluña, la Diputación de Barcelona, Forestal Catalana, ICL Ibérica, Ferrovial o la Mutua de los Ingenieros, tiene por objetivo, entre otros, dar a conocer a la opinión pública la investigación y la innovación de las diferentes ramas de la ingeniería.