Actualitat

Enginyeria i emprenedoria

BARCELONA_Enginyering Investors_RED DE BUSINESS ANGELS OCEANO AZUL

Foment de l’emprenedoria a l’enginyeria a iGenium’16

Instruments, eines i responsabilitats pels emprenedors

iGenium’16, en la seva 5a edició, celebrada al Palau Robert, ha tornat a ser el punt de trobada de l’enginyeria. L’aposta d’aquesta edició: el canvi climàtic i el foment a l’emprenedoria del projectes relacionats.

La inauguració d’iGenium’16 va córrer a càrrec del conseller d’Economia i Coneixement, Jordi Baiget, que va destacar la necessitat d’enginyers/es al país “l’enginyeria és sinònim de progrés, i progrés i lluita pel canvi són cares de la mateixa moneda.

La taula “Enginyering Inverstors” va estar formada per Pere Condom, director del Programa Catalunya Emprèn de la Generalitat; Jesús Querol, representant del vessant privat i director de la xarxa de business angels Oceáno Azul i, Fèlix Ferrer-Dalmau, director general del Grup Mútua dels Enginyers i representant del món de les pòlisses.

Per tirar endavant els projectes sobre canvi climàtic presentats a iGenium’16, cal conèixer quines eines públiques i privades existeixen per aconseguir inversions. Tot això sense oblidar-nos de les assegurances que són necessàries per cobrir-se les espatlles per si les coses no surten com un pretén. Així, Nati Adell, introduir la taula rodona.

El Programa Catalunya Emprèn, explicà Condom, va mobilitzar l’any 2015, 55 milions d’euros per ajudes i suport a l’emprenedoria amb més de 5.000 projectes d’emprenedors. Actualment, les novetats tecnològiques i d’innovació vénen de la mà d’emprenedors, promogudes pel talent, per això les capacitats que cal que reforçar en l’educació són les conegudes STEM (Tecnologia, Matemàtiques, Ciència i Enginyeria). Qui té el millor perfil per aquestes capacitats? – preguntà de forma retòrica Condom_ Evidentment, els enginyers, són els perfils més ajustats per promoure start-ups que promoguin la innovació.

Jesús Querol, amb projectes d’emprenedoria marítima, tot i què només el 3% són projectes navals. Mentoritzar, tutoritzar i buscar clients són les tasques que es fan des de la Red Océano Azul. No únicament del sector naval, sinó d’altres sectors industrials, com la robòtica, el tecnològic, de qualitat, tot el que funciona a l’aigua funciona a terra, va dir_ el sector industrial requereix molt més capital, sense comercialització, sense clients no hi ha innovació_ continuà_ A la Red Océano Azul estan oberts a qualsevol projecte que pugui tenir aplicacions marítimes. I tot el que funciona al mar, funciona a terra_acabà.

En qualsevol projecte, no s’ha d’oblidar les assegurances. En aquest sentit, Fèlix Ferrer- Dalmau, amb més 25 anys de dedicació treballant amb les enginyeries i donant cobertura als emprenedors, va remarcar_ la importància de tenir una assegurança per la responsabilitat que implica tan sols tenir el títol d’enginyer/a. Un estudi que acabem de fer demostra que sols el 17% dels enginyers tenen pòlisses, quan la mitjana europea és del 50%, és important conscienciar als emprenedors de la importància de la responsabilitat civil. I llençà a la sala la següent reflexió_ 25€ a l’any són cars per tenir una cobertura de responsabilitat civil professional que et pugui donar cobertura?.

Per a tirar endavant un projecte, la Xarxa Emprèn distribuïda per tot Catalunya, a través dels col•legis professionals, cambres de comerç, consells comarcals pot ajudar a l’emprenedoria. Pel que fa al vessant privat hi ha programes d’incubació, acceleració,…sistemes verticals que donen suport a un mateix sector. També són importants a tenir en compte les corporates, grans empreses que han de comprar innovació a través de l’adquisició de petites companyies que tinguin gran tecnologia i els permetin fer grans passos en el seu camí cap a un món digital.

El debat, dinàmic i positiu, va seguir entorn de l’ecosistema més adequat per l’emprenedoria, les inversions, les TIC i l’e-commerce. Els assistents a la Jornada iGenium es van interessar per les consultores de serveis i l’emprenedoria, les contractacions, quedant clar que el model de negoci de serveis, és molt diferent d’una start-up amb tecnologia.

iGenium’16, organitzat per Institut d’Enginyers de Catalunya, que reuneix les Associacions d’enginyeria d’Aeronàutics, Agrònoms, Camins, ICAI, Industrials, Mines, Monts, Navals i Telecomunicació, i amb el suport d’organitzacions públiques i privades com la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, Forestal Catalana, ICL Ibèrica, Ferrovial o la Mútua dels Enginyers, té per objectiu, entre d’altres, donar a conèixer a l’opinió pública la recerca i la innovació de les diferents branques de l’enginyeria.


BARCELONA_Enginyering Investors_RED DE BUSINESS ANGELS OCEANO AZUL

Fomento de la emprendeduría en la ingeniería en iGenium’16

Instrumentos, herramientas y responsabilidades para los emprendedores

iGenium’16, en su 5a edición, celebrada en el Palau Robert, ha vuelto a ser el punto de encuentro de la ingeniería. La apuesta de esta edición: el cambio climático y el fomento a la emprendeduría de los proyectos relacionados.

La inauguración de iGenium’16, corrió a cargo del consejero de Economía y Conocimiento, Jordi Baiget, que destacó la necesidad de ingeniero/as en el país “la ingeniería es sinónimo de progreso, y el progreso y la lucha por el cambio son caras de la misma moneda.

La mesa “Enginyering Inverstors” estuvo formada por Pere Condom, director del Programa Emprén de la Generalitat, Jesús Querol, representante de la vertiente privada y director de la Red Océano Azul y, Fèlix Ferrer-Dalmau, director general del Grupo Mutua de los Ingenieros y representante del mundo de las pólizas.

Para salir adelante los proyectos sobre cambio climático presentados en iGenium’16 hay que conocer qué herramientas públicas y privadas existen para conseguir inversiones. Todo esto sin olvidarnos de los seguros que son necesarios para cubrirse las espaldas por si las cosas no salen como uno pretende. Así, Nati Adell, introdujo la mesa redonda.

El Programa Catalunya Emprén, explicó Condom, movilizó en el año 2015, 55 millones de euros, para ayudas y apoyo a la emprendeduría con más de 5.000 proyectos de emprendedores. Actualmente, las novedades tecnológicas y de innovación vienen de la mano de emprendedores, promovidas por el talento, por eso las capacidades que hace falta reforzar en la educación son las conocidas por STEM (Tecnología, Matemáticas, Ciencia y Ingeniería). Quién tiene el mejor perfil para estas capacidades? – pregunto de forma retórica Condom_ Evidentemente los ingenieros, son los perfiles más ajustados para promover star-ups que promuevan la innovación.

Jesús Querol, con proyectos de emprendeduría marítima, aunque sólo el 3% son proyectos navales. Mentorizar, tutorizar y buscar clientes son las tareas que hacen desde la Red Océano Azul. No únicamente del sector naval, sino otros sectores industriales, como la robótica, el tecnológico, de calidad, todo el que funciona al agua funciona en tierra, dijo_ el sector industrial requiere mucho más capital, sin comercialización, sin clientes no hay innovación_ continuó _ En la Red Océano Azul están abierto a cualquier proyecto que pueda tener aplicaciones marítimas. Y todo lo que funciona en el mar, funciona en la tierra, acabó.

En cualquier proyecto, no se tiene que olvidar los seguros. En este sentido, , Fèlix Ferrer- Dalmau, con más de 25 años de dedicación trabajando con las ingenierías y dando cobertura a los emprendedores, remarcó_ la importancia de tener un seguro para la responsabilidad que implica tan sólo tener el título de ingeniero/a. Un estudio que acaban de hacer demuestra que solo el 17% de los ingenieros tiene pólizas, cuando la media europea es del 50%, es importante concienciar a los emprendedores de la importancia de la responsabilidad. Y lanzo a la sala la siguiente reflexión_ 25€ al año son caros para tener una cobertura de responsabilidad civil profesional que te pueda dar cobertura?.

Para desarrollar un proyecto, la Red Emprèn distribuida por toda Cataluña, a través de los colegios profesionales, cámaras de comercio, consejos comarcales, puede ayudar a la emprendeduría. En cuanto a la vertiente privada hay programas de incubación, aceleración,… sistemas

verticales que apoyan a un mismo sector. También son importantes a tener en cuenta las corporates, grandes empresas que necesitan innovación y es a través de la adquisición de pequeñas compañías que tengan tecnología, y les permitan avanzar en su camino hacia un mundo digital.

El debate, dinámico y positivo, siguió en torno al ecosistema más adecuado para la emprendeduría, las inversiones, las TIC y las e-commerce. Los asistentes a la Jornada iGenium se interesaron por las consultoras de servicios y la emprendeduría, las contrataciones, quedando claro que el modelo de negocio de servicios, es muy diferente de una star-up con tecnología.

iGenium’16, organizado por Institut d’Enginyers de Catalunya, que reúne las Asociaciones de ingeniería, de Aeronáuticos, Agrónomos, Caminos, ICAI, Industriales, Minas, Montes, Navales y Telecomunicación, y con el apoyo de organizaciones públicas y privadas, como la Generalitat de Cataluña, la Diputación de Barcelona, Forestal Catalana, ICL Ibérica, Ferrovial o la Mutua de los Ingenieros, tiene por objetivo, entre otros, dar a conocer a la opinión pública la investigación y la innovación de las diferentes ramas de la ingeniería.