Actualitat

L’eix transversal: una infraestructura adequada

L’eix transversal ha esdevingut una infraestructura d’èxit després del desdoblament fet per Cedinsa. Les obres no han patit desviaments pressupostaris i han millorat en set mesos els terminis contractuals de posada en servei.

Jordi Solanes Banlles és enginyer de camins , canals i ports per la UPC. Entre 1997 i 2004 va treballar en empreses constructores com a cap d’obra. Des de 2004 treballa a Cedinsa, on ha ocupat càrrecs de director tècnic, director d’explotació i actualment de director de construcció.

Descarregueu la crònica en PDF | Descarregar presentació en pantalla


L’eix transversal, la via de comunicació ràpida que travessa Catalunya transversalment des de Cervera fins a Riudellots de la Selva, ha entrat en funcionament aquest 2013 al 100% després de les obres de desdoblament. Jordi Solanes, director de construcció de Cedinsa, empresa que ha gestionat l’obra, ha indicat que “l’eix transversal és un element estratègic per a la mobilitat catalana”.

L’obra de desdoblament, realitzada durant 27 mesos, ha tingut un pressupost de construcció de 734 milions d’euros. Ha estat un procés de “gran magnitud”, segons Solanes. S’ha realitzat un moviment de terres de 8 M m3 de terraplè i 7 M m3 de desmunt. S’han construït 45 viaductes, a més de 45 passos superiors i 90 passos inferiors, 8 nous túnels amb un total de 4.300 metres i 37 sortides. Tot plegat en un total de 155 quilòmetres de via ràpida. Solanes ha indicat que les diferents obres “s’han realitzat respectant les diferències del territori per ser més eficients”.

Alguns aspectes innovadors del projecte dut a terme són el control dels túnels al Centre de Cedinsa. Una col·laboració “público-privada” on l’empresa privada té “l’explotació durant uns anys”. Solanes ha dit que d’aquesta manera l’empresa demostra la total i absoluta implicació amb el projecte. Segons el ponent, aquesta implicació és “una de les claus de l’èxit del procés”. Un altre aspecte innovador ha estat la tipologia dels materials utilitzats, el que “ha suposat un repte per a l’empresa”, segons ha apuntat Solanes.

L’execució del projecte ha aconseguit una millora de 7 mesos respecte els terminis contractuals. D’altra banda, l’obra

s’ha fet sense desviaments pressupostaris i “s’ha finalitzat amb el mateix cost exacte al que s’havia establert en els avantprojectes”, segons ha dit el director de construcció de Cedinsa. També s’han seguit tots els paràmetres de seguretat i, durant les obres de millora, l’eix transversal ha estat “parcialment” en funcionament assegurant “un servei correcte per al ciutadà” que ara ja el gaudeix en la seva totalitat.


El Eje Transversal se ha convertido en una infraestructura de éxito después del desdoblamiento hecho por Cedinsa. Las obras no han sufrido desviaciones presupuestarias y han reducido en siete meses los plazos contractuales de puesta en marcha.

Jordi Solanes Banlles es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la UPC. Entre 1997 y 2004 trabajó en empresas constructoras como jefe de obra. Desde 2004 trabaja en Cedinsa, donde ha ocupado cargos de Director Técnico, Director de Explotación y actualmente Director de Construcción.

Descargar la crónica en PDF | Descargar presentación en pantalla

El Eje Transversal, la vía de comunicación rápida que atraviesa Catalunya transversalmente desde Cervera hasta Riudellots de la Selva, ha entrado en funcionamiento este 2013 al 100% después de las obras de desdoblamiento. Jordi Solanes, Director de Construcción de Cedinsa, empresa que ha gestionado la obra, ha indicado que “el Eje Transversal es un elemento estratégico para la movilidad catalana”.

La obra de desdoblamiento, realizada durante 27 meses, ha tenido un presupuesto de construcción de 734 millones de euros. Ha sido un proceso de “gran magnitud”, según Solanes. Se ha realizado un movimiento de tierras de 8 M m3 de terraplén i 7 M m3 de desmonte. Se han construido 45 viaductos además de 45 pasos superiores y 90 pasos inferiores, 8 nuevos túneles con un total de 4.300 metros y 37 salidas. En su conjunto supone un total de 155 quilómetros de vía rápida. Solanes ha indicado que las diferentes obras “se han realizado respetando las diferencias del territorio para ser más eficientes”.

Algunos aspectos innovadores del proyecto son el control de los túneles desde el centro de Cedinsa. Una colaboración público-privada en la que la empresa privada tiene la explotación durante unos años. Solanes ha dicho que de esta manera “la empresa demuestra la total y absoluta implicación con el proyecto”. Según el ponente, esta implicación es “una de las claves del éxito del proceso”. Otro aspecto innovador ha sido la tipología de los materiales utilizados, lo que ha supuesto “un reto importante para la empresa”, según ha apuntado Solanes.

La ejecución del proyecto ha conseguido una mejora de siete meses respecto los plazos contractuales. Además, la obra se ha realizado sin desviaciones presupuestarias y se ha finalizado “con el mismo coste exacto que se había establecido en los anteproyectos”, según ha indicado el director de construcción de Cedinsa. También se han seguido todos los parámetros de seguridad y, durante las obras de mejora, el Eje Transversal ha continuado parcialmente en funcionamiento asegurando “un servicio correcto para el ciudadano” que ara ya se puede disfrutar en su totalidad.