Actualitat

Oportunitats i noves perspectives en la gestió de carreteres

Els reptes de futur de les carreteres passen per millorar la informació, la intermodalitat i l’adaptació al vehicle elèctric. La gestió compartimentada de la xarxa de carreteres complica les actuacions.

Valentín Aceña és el Cap de l’Oficina Técnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de la Diputació de Barcelona.

Descarregueu la crònica en PDF  | Descarregar presentació en pantalla

La xarxa de carreteres de Catalunya és el resultat de l’execució de diferents documents de planificació fets durant els darrers 250 anys. La Mancomunitat de Catalunya va ser la primera administració que va fixar uns objectius de política viària moderna. Al llarg del segle XX és la xarxa bàsica de l’Estat la que més evoluciona. La dotació viària a Espanya és molt alta respecte a la resta de països europeus. Hi ha molta feina ja feta i, per tant, la creació de carreteres no serà la tasca principal durant els propers anys per millorar la gestió de les carreteres.

Actualment la xarxa de carreteres compta amb prop de 12.000 km i està repartida entre l’Estat, la Generalitat i les Diputacions. Això “és una debilitat” per a Aceña, de la mateixa manera que la seguretat y la sostenibilitat dels materials que s’utilitzen són punts a millorar.

Els principals desafiaments d’aquest sector segons Valentín Aceña són la lluita contra la contaminació generada pel transport i la millora de la seguretat viària aprofitant les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies. Fruit dels avenços tecnològics, Aceña apunta diverses potencialitats de futur: “un major servei d’informació als usuaris, una aposta per la intermodalitat i la connectivitat amb altres transports i l’adaptació de la xarxa al vehicle elèctric”.

Potencialment, les carreteres catalanes també hauran de trobar un sistema més just de finançament. Pel que fa als materials,  s’hauria d’apostar pel reciclatge de paviments, l’aplicació de residus constructius i marques vials luminescents recarregables.

Com a principals riscos es troben la judicialització de la gestió de les carreteres, la desconfiança de la població respecte a l’obra pública i la manca d’adaptació a la nova situació actual amb menys recursos econòmics.


Los retos de futuro de las carreteras pasan por mejorar la información la intermodalidad y la adaptación al vehículo eléctrico. La gestión compartimentada de la red de carreteras complica las posibles actuaciones a desarrollar.

Valentín Aceña es el Jefe de la Oficina Técnica de Planificación y Actuación en Infraestructuras de la Diputación de Barcelona.

Descargar la crónica en PDF  | Descargar presentación en pantalla

La red de carreteras de Catalunya es el resultado de la ejecución de diversos documentos de planificación realizados durante los últimos 250 años. La Mancomunidad fue la primera administración que fijó unos objetivos de política vial moderna. A lo largo del siglo XX es la red básica del Estado la que más evoluciona. La dotación vial en España es muy alta respecto al resto de países europeos. Hay mucho trabajo ya hecho y, por tanto, la creación de carreteras no será la tarea principal durante los próximos años para mejorar la gestión de las carreteras.

Actualmente la red de carreteras cuenta con cerca de 12.000 km y está repartida entre el Estado, la Generalitat y las Diputaciones. Esto “es una debilidad” para Aceña, al igual que la seguridad y la sostenibilidad de los materiales que se utilizan son puntos a mejorar.

Los principales desafíos de este sector según Valentín Aceña son la lucha contra la contaminación generada por el transporte y la mejora de la seguridad vial aprovechando las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Fruto de los avances tecnológicos, Aceña apunta diversas potencialidades de futuro: “un mayor servicio de información a los usuarios, una apuesta por la intermodalidad y la conectividad con otros transportes y la adaptación de la red al vehículo eléctrico”.

Potencialmente, las carreteras catalanas también tendrán que encontrar un sistema más justo de financiación. En cuanto a los materiales, se debería apostar por el reciclaje de pavimentos, la aplicación de residuos constructivos y marcas viales luminiscentes recargables.

Como principales riesgos se encuentran la judicialización de la gestión de las carreteras, la desconfianza de la población respecto a la obra pública y la falta de adaptación a la nueva situación actual con menos recursos económicos.