Actualitat

Plà de Regadius de Catalunya 2008-2020

Un pla que ja està en marxa busca impulsar nous regadius i modernitzar els ja existents. Ignasi Grau veu el regadiu com “una oportunitat econòmica” que pot millorar el desenvolupament rural i ajudar a aconseguir un major equilibri socio-econòmic del país.

Ignasi Grau Roca és enginyer agrònom per la Universitat de Lleida. Desenvolupa la seva activitat professional en els camps de planificació territorial, la sostenibilitat i l’agricultura. Ha participat en la redacció del Pla de Regadius de Catalunya 2008-2020, la seva avaluació ambiental i en els principals projectes de reg desenvolupats en els últims anys. Des de l’any 1997 desenvolupa la seva activitat com a professional lliure i des de l’any 2002 a l’empresa IGREMAP, de la que n’és el director.

Descarregueu la crònica en PDF | Descarregar presentació en pantalla


Tot i la pèrdua de pes econòmic en els últims anys, l’agricultura i el sector primari en general són un sector estratègic per a Catalunya. Els regadius són el 9,7% de la superfície total de Catalunya i representen un 27% del total de la superfície agrícola utilitzada, concentrant-se especialment a les terres de Lleida i algunes zones de Tarragona.

Catalunya té una dependència alimentària important, és capaç de produir el 40% dels aliments que necessita. “Hem de ser capaços de definir el nostre país i saber quant volem produir”, s’ha preguntat Ignasi Grau, per posar en valor la importància dels cultius de regadiu.

Partint d’aquesta base, la Generalitat de Catalunya ha establert un pla d’acció en aquest àmbit que passa en primer lloc per la modernització dels regadius històrics per tal de millorar l’eficiència i la seva gestió. La modernització passa per implementar sistemes de gestió adaptats a la variabilitat del recurs, la internalització dels aspectes ambientals i les directrius a seguir.

“El regadiu evita la incertesa, l’agricultor sap el que produirà”, ha destacat Ignasi Grau, que també apunta una idea important del pla: impulsar els nous regadius, “més eficients”, segons ha remarcat aquest enginyer agrònom, especialment en aquelles àrees que tenen un potencial agrícola important.

“El regadiu és una oportunitat econòmica”, ha conclòs Ignasi Grau. Així, del regadiu també es destaca la contribució que fa a un millor desenvolupament de les zones rurals de Catalunya i a un major equilibri del país. Amb aquest pla que ja està viu i s’ha de dur a terme fins el 2020 es tracta d’intentar establir “un sistema socio-economòmic equilibrat” que permeti assolir els objectius de millora en el sector agrari a partir de l’increment i l’estabilitat de rendes, el que també pot comportar un augment dels llocs de treball estables i de qualitat. Per això, segons Grau, és imprescindible posar en valor el potencial de l’agricultura a Catalunya i definir el seu àmbit productiu.


Un plan que ya está en marcha busca impulsar nuevos regadíos y modernizar los existentes. Ignasi Grau ve el regadío como “una oportunidad económica” que puede mejorar el desarrollo rural y ayudar a conseguir un mayor equilibrio socio-económico del país.

Ignasi Grau Roca es Ingeniero Agrónomo por la Universitat de Lleida. Desarrolla su actividad profesional en los campos de la planificación territorial, la sostenibilidad y la agricultura. Ha participado en la redacción del Plan de Regadíos de Catalunya 2008-2020, su evaluación ambiental y en los principales proyectos de riego llevados a cabo en los últimos años. Desde 1997 desarrolla su actividad como profesional libre y desde el año 2002 en la empresa IGREMAP, de la cual es el director.

Descargar la crónica en PDF | Descargar presentación en pantalla

Pese a la pérdida de peso económico en los últimos años, la agricultura y el sector primario en general son un sector estratégico para Catalunya. Los regadíos son el 9,7% de la superficie total de Catalunya y representan un 27% de la superficie agrícola utilizada, concentrándose especialmente en las tierras de Lleida y algunas zonas de Tarragona.

Catalunya tiene una dependencia alimentaria importante: es capaz de producir el 40% de los alimentos que necesita. “Debemos ser capaces de definir nuestro país y saber cuánto queremos producir”, se ha preguntado Ignasi Grau para poner en valor la importancia de los cultivos de regadío.

Partiendo de esta base, la Generalitat de Catalunya ha establecido un plan de acción en este ámbito que pasa en primer lugar por la modernización de los regadíos históricos para mejorar la eficiencia y su gestión. La modernización consiste en implementar sistemas de gestión adaptados a la variabilidad del recurso, la internacionalización de aspectos ambientales y las directrices a seguir.

“El regadío evita la incerteza, el agricultor sabe lo que producirá”, ha destacado Ignasi Grau, que también apunta una idea importante del plan: impulsar los nuevos regadíos, “más eficientes”, según ha remarcado el ponente, especialmente en aquellas áreas que tienen un potencial agrícola importante.

“El regadío es una oportunidad económica”, ha concluido Ignasi Grau. Así, del regadío también se destaca la contribución que hace a un mayor desarrollo de las zonas rurales y a un mayor equilibrio de Catalunya. Con el plan presentado, que está vivo y se debe llevar a cabo hasta el 2020, se intenta establecer “un sistema socio-económico equilibrado” que permita conseguir los objetivos de mejora en el sector agrario a partir del incremento y la estabilidad de las rentas, lo que también puede comportar un aumento de puestos de trabajo estables y de calidad. Por eso, según Grau, es imprescindible poner en valor el potencial de la agricultura y definir su ámbito productivo.