Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

Identitat: INSTITUT D’ENGINYERS DE CATALUNYA (INEC)
Adreça postal: Via Laietana, 39
Adreça electrònica: protecció.dades@inec.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

1) Per a gestionar la vostra navegació a través del lloc web conforme a la Política de cookies que podeu consultar aquí.

2) Per a les finalitats i amb la legitimació que s’indiquen en cadascun dels formularis de recollida de dades personals del lloc web. En concret, les tractem amb la finalitat de portar a terme la gestió administrativa, donar resposta a sol·licituds d’informació i inscripció en esdeveniments organitzats per l’INEC, així com per a l’enviament del butlletí informatiu.

A l’INEC tractem les vostres dades amb absoluta confidencialitat, comprometent-nos a guardar-ne secret i garantint el deure de conservació. Adoptem totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb les obligacions legals que assumim com a responsables del tractament.

Ens comprometem a no utilitzar les dades per a una finalitat diferent per a la qual van ser recollides.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals es conservaran fins que siguin necessàries per a la finalitat del tractament indicada en el formulari i posteriorment es conservaran degudament bloquejades, durant el termini legalment previst a efectes de possibles responsabilitats.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La legitimació per al tractament de les dades és el consentiment de la persona interessada, el qual podrà ser revocat en qualsevol moment, sense que en cap cas aquesta revocació tingui efectes retroactius. Per això, haurà de comunicar-ho mitjançant un correu electrònic adreçat a info@inec.cat

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les vostres dades no se cediran a terceres persones, llevat que sigui obligatori legalment o que ens doneu el vostre consentiment.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’INEC estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils. L’INEC deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Així mateix, els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractaments que permet el RGPD.

En el supòsit de cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d’obligacions legals.

Com podeu exercir els drets?

• Mitjançant un escrit, adreçat a Institut d’Enginyers de Catalunya, Via Laietana, 39 08003 , Barcelona.
• Mitjançant correu electrònic adreçat a info@inec.cat

Recordeu que la vostra sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una còpia del DNI o document equivalent acreditatiu de la vostra identitat.

Quines vies de reclamació hi ha?
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat catalana de protecció de dades, al carrer Rosselló 214, Esc- A, 1r. 1a, 08008 Barcelona https://seu.apd.cat/ca/tramits/reclamacions