Actualitat

Pont sobre el riu Flumen

La creació d’un pont sobre el riu Flumen a la localitat de Monrepós (Osca). Aquest és el projecte final de grau d’Alfredo Bronchal.  La construcció pertany a l’autovia Mudéjar A-23 en el tram entre Arguís-Alto.

Descarregar la crònica en PDF   |  Descarregar presentació en pantalla

Després d’estudiar diferents variables a través d’un estudi multidisciplinar que ha tingut en compte factors ambientals i socials, entre altres, el projecte adaptat final és un pont pòrtic amb dos pilars inclinats que estan encastat amb el tauler.

El pont estaria composat per un vano central i dos vanos laterals. Té unes dimensions de 60 metres entre estreps i una alçada de 10 metres. El tauler està format per una biga artesa prefabricada i una llosa de formigó.

L’obra final proposada per Bronchal és respectuosa amb el medi ambient de la zona i lliga estèticament amb la resta de construccions que hi ha en aquesta localització. 

Alfredo Bronchal, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals y Ports de Barcelona


La creación de un puente sobre el río Flumen en la localidad de Monrepós (Huesca). Este es el proyecto final de grado de Alfredo Bronchal. La construcción pertenece a la autovía Mudéjar A-23 en el tramo entre Arguís-Alto.

Descargar la crónica en PDF  |  Descargar presentación en pantalla

Después de estudiar diferentes variables a través de un estudio multidisciplinar que ha tenido en cuenta factores ambientales y sociales, entre otros, el proyecto adaptado final es un puente pórtico con dos pilares inclinados que están empotrados con el tablero.

El puente estaría compuesto por un abanico central y dos tirantes laterales. Tiene unas dimensiones de 60 metros entre estribos y una altura de 10 metros. El tablero está formado por una viga artesana prefabricada y una losa de hormigón.

La obra final propuesta por Bronchal es respetuosa con el medio ambiente de la zona y liga estéticamente con el resto de construcciones que hay en esta localización.

Alfredo Bronchal, Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona