Actualitat

Prevenció d’incendis forestals transfronterers a l’Albera i Cap de Creus

Un bon projecte d’infraestructures de prevenció d’incendis pot ajudar a atacar millor els incendis. A partir d’un estudi de focs històrics, és primordial marcar unes àrees estratègiques i de seguretat.

Núria Nadal Salellas és enginyera de forests per la Universitat de Lleida. Des de l’any 2004 treballa a Forestal Catalana fent projectes sobre temes diversos de l’àmbit forestal. En els últims anys s’ha dedicat principalment a la planificació a escala de massissos forestals amb l’objectiu de prevenir els grans incendis forestals

Descarregueu la crònica en PDF | Descarregar presentació en pantalla


El massís de l’Albera i del cap de Creus, molt a prop de la frontera amb França, ha estat molt afectat per grans incendis forestals. El canvi climàtic i el canvi del paisatge per abandonament de terres agrícoles ha agreujat aquest problema. El foc no entén de fronteres i s’ha de treballar de manera global, però Núria Nadal reconeix que “és molt difícil”.

En aquestes circumstàncies, un projecte d’infraestructures estratègiques de prevenció d’incendis pot ajudar a reduir la probabilitat de tenir grans incendis forestals, detectar les oportunitats per evitar-los i permet prendre decisions d’inversions en un marc concret.

La planificació de les actuacions de prevenció és fonamental en un pla d’aquestes característiques. S’ha de tenir en compte la gestió de la vegetació en llocs estratègics ja que, com remarca Nadal, “el foc no s’hi para sol”. Per això calen llocs estratègics des dels que poder atacar el foc per canviar el comportament de l’incendi. “No és un tallafocs tradicional, es tracta d’un lloc al que poden anar els bombers a treballar amb seguretat”, ha explicat aquesta enginyera de forests.

Segons Nadal també és molt important que tots els actors implicats coneguin les àrees de seguretat en les que els bombers poden refugiar-se en cas d’atrapament i les franges d’accessibilitat que garanteixin la seguretat en la circulació durant l’emergència. Entre els veïns es fa una tasca de divulgació i s’aposta per l’autoprotecció.

L’elaboració del projecte d’infraestructures de prevenció d’incendis s’ha dut a terme a partir d’un estudi dels incendis històrics a la zona, ja que com ha explicat Núria Nadal, “el foc es propaga sempre de la mateixa manera, només canviarà la intensitat en funció del combustible existent el dia de l’incendi”.

Aquest pla de prevenció s’estava fent realitat al coll del Pertús, a la Jonquera, quan es va haver de posar en pràctica l’estiu de l’any passat. La infraestructura no estava acabada però el foc va arribar fins on s’havien executat els treballs: les obres fetes a partir del pla de prevenció i un canvi de vent van aconseguir limitar l’avenç del foc en aquell indret natural.


Un buen proyecto de infraestructuras de prevención de incendios puede ayudar a atacar mejor los incendios. A partir de un estudio de fuegos históricos, es primordial marcar unas áreas estratégicas de seguridad.

Núria Nadal Salellas es Ingeniera de Montes por la Universitat de Lleida. Desde el año 2004 trabaja en Forestal Catalana haciendo proyectos sobre diveresos temas del ámbito forestal. En los últimos años se ha dedicado principalmente a la planificación a escala de macizos forestales con el objetivo de prevenir los grandes incendios forestales.

Descargar la crónica en PDF | Descargar presentación en pantalla

El macizo de la Albera y el cabo de Creus, muy cerca de la frontera con Francia, han sido zonas muy afectadas por grandes incendios forestales. El cambio climático y el cambio del paisaje por abandono de las tierras agrícolas han agravado este problema. El fuego no entiende de fronteras y se debe trabajar de manera global, pero Núria Nadal reconoce que “es muy difícil”.

En estas circunstancias, un proyecto de infraestructuras estratégicas de prevención de incendios puede ayudar a reducir la probabilidad de tener grandes incendios forestales, detectar las oportunidades para evitarlos y permite tomar decisiones de inversiones en un marco concreto.

La planificación de las actuaciones de prevención es fundamental en un plan de estas características. Se debe tener en cuenta la gestión de la vegetación en lugares estratégicos ya que, como remarca Nadal, “el fuego no se para solo”. Por eso son necesarios puntos estratégicos desde los que poder hacer frente al fuego para cambiar el comportamiento del incendio. “No es un cortafuegos tradicional, se trata de una zona a la que pueden llegar los bomberos y trabajar con seguridad”, ha explicado esta Ingeniera de Montes.

Según Nadal también es muy importante que todos los actores implicados conozcan las áreas de seguridad en las que los bomberos pueden refugiarse en caso de verse atrapados y las franjas de accesibilidad que garanticen la seguridad en la circulación durante la emergencia. Entre los vecinos se realizan campañas de divulgación y se apuesta por la autoprotección.

La elaboración del proyecto de infraestructuras de prevención de incendios se ha realizado a partir de un estudio de los incendios históricos en la zona, ya que como ha explicado Núria Nadal, “El fuego se propaga siempre de la misma manera, solo variará la intensidad en función del combustible existente en el bosque el día del incendio”.

El plan de prevención presentado se estaba haciendo realidad en el collado del Pertús, en la Jonquera, cuando se tuvo que llevar a la práctica el pasado verano. La infraestructura no estaba acabada pero el fuego llegó hasta donde se habían ejecutado los trabajos: las obras realizadas a partir del plan de prevención y un cambio de viento consiguieron limitar el avance del fuego en aquel paraje.