Objectius

Coneixement, col·laboració i impuls de l’enginyeria

L’Institut d’Enginyers de Catalunya té per objectiu prestigiar la professió i contribuir a donar-li visibilitat entre la societat en general. Fomenta el prestigi tècnic dels enginyers i vetlla per l’ètica professional en llurs actuacions, promovent alhora l’entesa i la col·laboració entre totes les branques de l’enginyeria.

L’INEC vol contribuir al progrés i benestar de la societat i al desenvolupament general de l’enginyeria al servei de la societat catalana.

Per dur-ho a terme, l’INEC té per obligació Informar l’Administració de l’Estat, la Generalitat i les corporacions públiques o privades en qüestions i actuacions relacionades amb l’enginyeria a Catalunya, col·laborant, a petició, amb els òrgans de Govern i les corporacions, en la planificació, projecte, estructuració, legislació i altres assumptes que afectin el progrés i el benestar de Catalunya, i, ensems, denunciar per pròpia iniciativa qualsevol actuació que, des del punt de vista de l’enginyeria, resulti perjudicial per al país, o emetre les recomanacions que es considerin convenients.

En l’àmbit de la formació, l’INEC vol promoure els milloraments dels plans d’ensenyaments tècnics i col·laborar-hi, tenint en compte les necessitats de la societat i estimulant els estudiants de les escoles d’enginyeria en llurs afeccions vocacionals, procurant el seu contacte amb la futura professió a nivell de pràctiques o d’altres relacions que puguin beneficiar l’íntegra formació professional del graduat. En aquest sentit l’INEC pot coordinar-se amb les escoles d’enginyers o altres organismes, a fi d’assolir la concessió de beques, ajuts, sojorns, etc. als postgraduats.

Pel que fa a l’àmbit cultural, l’INEC vol establir i fomentar relacions en nom de l’enginyeria de Catalunya amb entitats i personalitats que s’ocupin del desenvolupament científic, tècnic, econòmic i social a Catalunya, a Espanya, o bé amb entitats estrangeres promovent organitzacions d’agrupació més àmplia o ingressar en les ja existents.

També té per objectiu organitzar o participar en congressos, conferències, col·loquis, exposicions i altres manifestacions que fomentin el progrés o intercanvi de coneixements científics o tècnics, i d’idees socials o econòmiques, relacionades amb l’enginyeria; organitzar o intervenir en cursos, seminaris i qualsevol altra activitat docent, estimulant la participació en aquestes activitats mitjançant concursos, premis i beques, i editar publicacions relacionades amb aquestes activitats.

Pots consultar els estatus de l’INEC, fent clic en aquest enllaç.