Actualitat

Re-enginyeria de processos miners per l’eliminació del seu impacte ambiental

Iberpotash redissenya els seus processos industrials per revaloritzar els productes que fins ara eren excedents. S’aconsegueix que la sal passi a formar part del model de negoci de l’empresa i, a la vegada, es redueix l’impacte ambiental amb la nova planta.

Pablo de Lastres Andrada és llicenciat en Ciencies Químiques per la Universidad Complutense de Madrid i enginyer tècnic de mines per la UPC-EPSEM. També té un MBA per la Heriot-Watt University, un PDG per IESE – Universidad de Navarra iun MSc enginyeria de polímers per diverses universitats europees. Després d’iniciar la seva carrera professional en àmbits no només estatals, si no també europeus, al 2006 es va incorporar a Iberpotash com a director de superfície i al 2011 va ser nomenat director industrial, càrrec que exerceix en l’actualitat.

Descarregueu la crònica en PDF


 Iberpotash es dedica principalment a produir potassa –element bàsic per la fertilització dels camps-, però ara aposta per la re-enginyeria dels seus processos miners per produir altres productes.

Pablo de Lastres ha explicat la complexitat del procés miner, que es troba amb subproductes al extreure potassa. La gran majoria d’aquests es comercialitzava fins ara només en part. Tenint en compte que per cada tona de potassa s’extreuen 2,5 tones de sal, els subproductes sobrants en forma sòlida s’havien d’emmagatzemar i els d’aigua industrial es gestionaven a través d’un col·lector de salmorres.

A partir d’ara, amb la re-enginyeria dels processos miners d’Iberpotash es donarà sortida comercial a gran part de la sal, a més de la potassa, que continuarà sent l’element principal de distribució. El projecte aconsegueix “crear i redissenyar processos industrials nous i existents que permeten la revalorització de tots els productes excedents”, ha destacat el director industrial d’Iberpotash.

Aquesta revalorització permet la total eliminació del seu impacte ambiental i una completa distribució final. “D’un element tant aparentment simple com la sal donarem un producte útil amb moltes propietats i aplicacions”, ha explicat Pablo de Lastres al presentar la sal com un model de negoci viable per a Iberpotash a partir d’ara.

A més, amb aquesta nova planta es busca reduir l’impacte ambiental de l’explotació minera a través de la incorporació de noves tecnologies i processos productius. “Es redueix el consum d’aigua del riu, l’enviament d’aigua al col·lector de salmorres i l’acumulació de sal a les muntanyes”, ha assegurat aquest enginyer tècnic de mines.

El director industrial d’Iberpotash també ha destacat la magnitud del projecte sobre el territori no només a nivell mediambiental. “És una oportunitat única per a la comarca

del Bages”, ha conclòs Pablo de Lastres, indicant que es generaran 240 llocs de treball per contractistes.


Iberpotash rediseña sus procesos industriales para revalorizar los productos que hasta ahora eran excedentes. Se consigue que la sal pase a formar parte del modelo de negocio de la empresa y, a la vez, se reduce el impacto ambiental con la nueva planta.

Pablo de Lastres Andrada es licenciado en ciencias químicas por la Universidad Complutense de Madrid e ingeniero técnico de minas por la UPC-EPSEM. También tiene un MBA por la Heriot-Watt University, un PDG por IESE – Universidad de Navarra y un MSc ingeniería de polímeros por diversas unidades europeas. Después de iniciar su carrera profesional en ámbitos no solo estatales, si no también europeos, en el 2006 se incorpora a Iberpotash como director de superficie y en 2011 fue nombrado director industrial, cargo que ejerce en la actualidad.

Descargar la crónica en PDF


Iberpotash se dedica principalmente a producir potasa –elemento básico para la fertilización de los campos-, pero ahora apuesta por la re-ingeniería de sus procesos mineros para producir otros productos.

Pablo de Lastres ha explicado la complejidad del proceso minero, que se encuentra con subproductos al sacar potasa. La gran mayoría de ellos se comercializaban solo en parte. Teniendo en cuenta que por cada tonelada de potasa se extraen 2,5 toneladas de sal, los subproductos sobrantes en forma sólida se tenían que almacenar y los de agua industrial se gestionaban a través de un colector de salmueras.

A partir de ahora, con la re-ingeniería de los procesos mineros de Iberpotash se dará salida comercial a gran parte de la sal, además de la potasa, que continuará siendo el elemento principal de distribución. El proyecto logra “crear y rediseñar procesos industriales nuevos y existentes que permiten la revalorización de todos los productos excedentes”, ha destacado el director industrial de Iberpotash.

Esa revalorización permite la total eliminación de su impacto ambiental y su completa distribución final. “De un elemento tan aparentemente simple como la sal daremos un producto útil con muchas propiedades y aplicaciones”, ha explicado Pablo de Lastres al presentar la sal como un modelo de negocio viable para Iberpotash a partir de ahora.

Además, con esta nueva planta se busca reducir el impacto ambiental de la explotación minera a través de la incorporación de nuevas tecnologías y procesos productivos. “Se reduce el consumo de agua del río, el envío de agua al colector de salmueras y la acumulación de sal en las montañas”, ha asegurado este ingeniero técnico de minas.

El director industrial de Iberpotash también ha destacado la magnitud del proyecto sobre el territorio no solo a nivel medioambiental. “Es una oportunidad única para la comarca del Bages”, ha concluido Pablo de Lastres, indicando que se generarán 240 puestos de trabajo para contratistas.