Actualitat

Sentència TSJ recurs INITE (INGITE). Grau restringit a l’especialitat.

Publiquem la sentència de l’1 d’abril del 2020 que desestima el recurs que l’Institut d’Enginyers Tècnics d’Espanya (INITE) –ara denominat Institut de Graduats en Enginyeria i Enginyers Tècnics d’Espanya (INGITE) – va interposar contra l’Acord del Consell d’Universitats de 10-05-17, pel qual s’ordenen els ensenyaments universitaris oficials de Grau. En el procés van intervenir com a demandants el Col·legi Oficial d’Enginyers Aeronàutics d’Espanya, el Col·legi de Camins i la UPCI ( Unió Professional de Col·legis d’Enginyers).

La Sentència confirma que els títols universitaris de grau en l’àmbit de l’enginyeria són títols d’enginyeria tècnica restringits a una concreta especialitat. S’aferma així la idea que l’enginyeria, de nivell de màster, habilita de manera global, generalista o multidisciplinària per a l’exercici en totes les àrees pròpies de la professió, mentre que l’Enginyeria Tècnica (Grau) habilita només per a una especialitat.

Setència en pdf a l’enllaç.


Publicamos la sentencia del 1 de abril del 2020 que desestima el recurso que el Instituto de Ingenieros Técnicos de España (INITE) –ahora denominado Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España (INGITE) – interpuso contra el Acuerdo del Consejo de Universidades de 10-05-17, por el que se ordenan las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. En el proceso intervinieron como demandantes el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España, el Colegio de Caminos y la UPCI ( Unión Profesional de Colegios de Ingenieros).

La Sentencia confirma que los títulos universitarios de grado en el ámbito de la ingeniería son títulos de ingeniería técnica restringidos a una concreta especialidad. Se afianza así la idea de que la ingeniería, de nivel de máster, habilita de forma global, generalista o multidisciplinar para el ejercicio en todas las áreas propias de la profesión, mientras que la Ingeniería Técnica (Grado) habilita sólo para una especialidad

Sentencia en pdf en el enlace.