Actualitat

Treballs de restauració de zones cremades a l’Alt Pirineu

L’objectiu principal després de l’incendi passa per afavorir la regeneració de la coberta vegetal i frenar els processos d’erosió del sòl. També és important millorar la infraestructura viària.

Montserrat Solanelles (Forestal Catalana) és Enginyera de Forests per la UdL, actualmente cursant el Màster en Enginyeria Civil de la UPC. Ha treballat en l’àmbit de la depuració d’aigües i la gestió forestal. Des de l’any 2003 treballa a l’Oficina de Projectes de Forestal Catalana, redactant projectes i dirigint obres, principalment de les especialitats d’hidrologia i nivologia.

Descarregueu la crònica en PDF  | Descarregar presentació

A finals de l’hivern de l’any 2012 es van declarar tres incendis forestals simultanis de difícil extinció al Pirineu de Lleida: a Gerri de la Sal, a Viu de Llevata i a Calbinyà. És un terreny molt abrupte i de difícil accessibilitat, amb pendents mitjanes en alguns casos superiors al 65%. Els incendis, en els quals es van cremar un total de 860 hectàrees de terreny forestal, van destruir la coberta vegetal, eliminant la seva funció protectora i desencadenant processos accelerats de pèrdua de sòl.

Amb el projecte dirigit per Solanelles, l’objectiu era clar: revertir l’impacte negatiu de l’incendi al bosc afavorint la regeneració de la coberta vegetal i frenant els processos erosius que s’han desencadenat després de l’incendi. A la vegada, es pretenia disminuir el risc d’avingudes i de grans futurs incendis, així com restablir la diversitat de les comunitats vegetals, restaurar la producció de matèries primes i recuperar l’hàbitat de la fauna salvatge, el paisatge i les activitats lúdiques.

Per restaurar les zones cremades, és important conservar el recurs sòl amb l’acordonament i la cobertura amb restes vegetals, la construcció de palissades i la construcció de dics de fusta i pedra, entre altres. Solanelles també considera important “millorar la infraestructura viària després de l’incendi” amb la construcció i la millora de camins.

El pressupost final del projecte ha estat de més d’un milió d’euros en un termini d’execució de dos anys. En total s’han restaurat 350 hectàrees, aproximadament el 50% de la zona cremada. Entre les tasques fetes també s’ha incorporat l’execució d’una franja de baixa càrrega combustible, construir un pont d’aigua així com giradors per facilitar les tasques de defensa dels Bombers en cas d’incendi.


El objetivo principal tras el incendio pasa por favorecer la regeneración de la cubierta vegetal y frenar los procesos de erosión del suelo. También es importante mejorar la infraestructura viaria.

Montserrat Solanelles es Ingeniera de Montes por la UdL, actualmente cursando el Master en Ingeniería Civil de la UPC. Ha trabajado en el ámbito de la depuración de aguas y la gestión forestal. Desde el año 2003 traba en la Oficina de Proyectos de Forestal Catalana, redactando proyectos y dirigiendo obras, principalmente de las especialidades de hidrología y nivología.

 Descargar la crónica en PDF | Descargar presentación

A finales del invierno del año 2012 se declararon tres incendios forestales simultáneos de difícil extinción en el Pirineo de Lleida: en Gerri de la Sal, en Viu de Llevatà y en Calbinyà. Es un terreno muy abrupto y de difícil acceso, con pendientes medias en algunos casos superiores al 65%. Los incendios, en los que se quemaron un total de 860 hectáreas de terreno forestal, destruyeron la cubierta vegetal, eliminando su función protectora y desencadenando procesos acelerados de pérdida de suelo.

Con el proyecto dirigido por Solanelles, el objetivo era claro: revertir el impacto negativo del incendio en el bosque favoreciendo la regeneración de la cubierta vegetal y frenando los procesos erosivos que se han desencadenado tras el incendio. A la vez se pretendía disminuir el riesgo de aludes y de grandes incendios en el futuro, así como restablecer la diversidad de las comunidades vegetales, restaurar la producción de materias primas y recuperar el hábitat de la fauna salvaje, el paisaje y las actividades lúdicas.

Para restaurar las zonas quemadas es importante conservar el suelo mediante el acordonamiento y la cobertura con restos vegetales, la construcción de empalizadas y de diques de madera y piedra, entre otros. Solanelles también considera importante “mejorar la infraestructura viaria tras el incendio con la construcción y la mejora de caminos”.

El presupuesto final del proyecto ha sido de más de un millón de euros en un plazo de ejecución de dos años. En total se han restaurado 350 hectáreas, aproximadamente el 50% de la zona quemada. Entre las tareas realizadas también se ha incorporado la ejecución de una franja de baja carga combustible, la construcción de un punto de agua así como espacios en los que girar grandes vehículos para facilitar las tareas de defensa de los Bomberos en caso de incendio.